Privacybeleid

BIOGNOST hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en willen daarom zorgvuldig omspringen met persoonsgegevens.

BIOGNOST houdt zich in alle gevallen aan de toegepast wet- en regelgeving, waaronder ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BIOGNOST zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Biognost
Waterven 11
8501 Heule

Tel.: +32 56 36 35 00
Fax: +32 56 35 33 97
E-mail: info@biognost.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door BIOGNOST verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van BIOGNOST;

 • Het versturen van informatieve mails
 • Het sturen van facturen, betalingsherinneringen, credit nota’s, administratieve aanpassingen, prijswijzigingen
 • Het versturen van prijsoffertes en contractvoorstellen
 • Het versturen van uitnodigingen voor seminaries, workshops, opleidingen, bedrijfsbezoeken, …
 • Het uitnodigen van contactpersonen voor een werk gerelateerd gesprek.

Voor de bovenstaande acties kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Identiteitsgegevens zoals naam, voornaam
 • Werk gerelateerd telefoonnummer
 • Werk gerelateerde e-mail
 • Geslacht

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel en alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van uw gegevens voor de genoemde doeleinden, dan heeft u als ontvanger het recht om via bovenvermelde contactgegevens totale verwijdering van uw gegevens uit onze databank aan te vragen. Echter willen wij in dit geval voor noodzakelijke contactgegevens e.g. voor het versturen van facturen, pakbonnen, e.d. een algemeen adres aanvragen waarop wij met de organisatie kunnen blijven communiceren.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van het ERP-Pakket
 • het aanleveren van goederen en diensten direct door onze leveranciers
 • het transporteren van door u(w) (organisatie) aangekochte goederen/producten

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven of voor eigen gestelde doelstellingen gebruiken. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Minderjarigen

BIOGNOST verklaart geen persoonsgegevens van minderjarigen te verwerken, daar enkel werk gerelateerde contacten worden onderhouden.

Bewaartermijn

BIOGNOST bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Persoonlijke gegeven worden max. 5 jaar bewaard na het laatste contact, op voorwaarde dat de persoonsgegevens nog voorhanden en up-to-date zijn, tenzij dit volgens wettelijke bepalingen anders verplicht is.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen (lees derden) die namens BIOGNOST van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Alle leveranciers beschikken minstens over een privacy verklaring en zijn eveneens onderhevig aan de Europese GDPR-wetgeving.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en controleren hun contactlijsten regelmatig op fouten en eventuele datalekken.

In geval van datalek of vervreemding van cruciale gegevens zal elke betrokken partij hiervan op de hoogte worden gebracht. Indien het datalek mogelijks schade kan berokkenen aan de betrokken partij wordt ook de Privacy Commissie hiervan op de hoogte gebracht binnen de 72u.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Verder kunt u ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.biognost.be. BIOGNOST houdt zich eraan uw persoonsgegevens max. 30 dagen na het initieel verzoek aan u aan te leveren.

Tevens kunt u via bovenstaande wegen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij zien ons echter wel genoodzaakt om u te vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

BIOGNOST is een Belgisch bedrijf met toepassing in België, Nederland en Luxemburg en volgt hierdoor de Belgische wet- en regelgeving inzake persoonsgegevensbescherming.

Wijziging privacy statement

Biognost kan te allen tijde haar privacy statement wijzigen.

De laatste wijziging aan deze Privacy Verklaring dateert van 15 mei 2018.